SERVIS

Konsultantske usluge

Usluge pružamo iz slijedećih oblasti:


UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA

 • izrada planova i projekata zaštite voda
 • izrada studija i projekata za izdavanje vodnih akata
 • integralno upravljanje vodnim resursima u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama EU
 • izrada projekata zaštite izvorišta

VODOSNABDIJEVANJE

 • izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju
 • istraživanje kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika podzemnih i površinskih voda za snabdijevanje naselja i industrijskih pogona vodom
 • geološki i hidrogeološki istražni radovi
 • izrada planske dokumentacije (idejna rješenja, studije izvodljivosti i master planovi)
 • izrada projektne dokumentacije vodovodnih sistema, pripreme i tretmana pitkih voda
 • revizije planske i investiciono tehničke dokumentacije iz oblasti vodosnabdijevanja
 • izrada tenderske dokumentacije u skladu sa FIDIC uslovima

PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA

 • izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju
 • istražni radovi za potrebe projektovanja kanalizacijskih sistema
 • izrada planske dokumentacije (idejna rješenja, studije izvodljivosti i master planovi)
 • revizije investiciono tehničke dokumentacije prikupljanja i tretmana otpadnih voda
 • ispitivanje rada postrojenja za tretman otpadnih voda
 • izrada tenderske dokumentacije prema FIDIC standardima

REGULACIJE VODOTOKA I ZAŠTITE OD POPLAVA

 • izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju
 • studijska istraživanja, revizija predmetne projektne dokumentacije
 • izrada projektne dokumentacije dreniranja i odvodnje podzemnih voda
 • izrada planova monitoringa i praćenje stanja otvorenih vodotoka
 • izrada investiciono tehničke dokumentacije regulacije otvorenih vodotoka

ZAŠTITA VODA

 • uzimanje terenskih uzoraka i laboratorijska ispitivanja kvaliteta otpadnih voda naselja, industrija i monitoring otpadnih voda
 • kvalitativni i kvantitativni monitoring otpadnih voda

ENERGETIKA

 • hidrološki i drugi istražni radovi za potrebe projektovanja hidroelektrana
 • hidroenergetske studije
 • projekti hidroelektrana (idejni, glavni)
 • situacije i projekti akumulacija

TRANSPORT

 • izrada idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata odvodnje vanjskih manipulativnih površina i saobraćajnica

TRANSPORT ŠLJAKE I PEPELA IZ INDUSTRIJSKIH OBJEKATA

 • izrada svih nivoa predmetne projektne dokumentacije

Voda je opšte, nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da s njom gospodari i da je brižljivo koristi." citat iz Evropske povelje o vodi